ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТНК

Авторы

  • В.С. Мазур Тернопільського національного економічного університету

Ключевые слова:

криза, іноземні інвестиції, міжнародний вектор, фінансова криза, бізнес-процеси, трансформаційні процеси, бізнес-культура, капітал підприємства, необхідність змін

Аннотация

У період розбалансованості економічної системи, жорсткої конкуренції, динамічності та постійної непередбачуваності змін у середовищі функціонування суб’єктів господарювання питання економічної стабільності підприємства є як ніколи актуальним. Особливе значення для підприємств, що знаходяться в кризовому стані, має формування і реалізація напрямків управління в цих умовах.  

Биография автора

В.С. Мазур , Тернопільського національного економічного університету

канд.екон.наук, доцент кафедри  міжнародного бізнесу та туризму  

Библиографические ссылки

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я.А. Жаліло, К.А. Кононенко, В.М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я.А. Жаліла. – К. : Вид-во НІСД, 2014. – 132 с.

Фінансові кризи та кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7943/1/19.pdf

Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str001.html

Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков [Текст]/ Джордж Сорос ; пер. с англ. Кристофа Вангера. — М. : Манн, Иванов и Фребер, 2010. — 272 с.

Шершньова З.Є. Антикризова програма підприємства: методичні основи розробки та організація виконання/ Шершньова З.Є. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - №2.

Корисні поради щодо виходу підприємства з кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/1cid03854.html

Причины возникновения финансового кризиса на предприятии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novosti-online.info/biznesshkola/uroki-biznesa/115-prichinyvozniknoveniyafinansovogo-krizisa-napredpriyatii.html#sel=

Білорус О. Сучасна світова фінансовоекономічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму [Текст]/ О. Білорус // Економічний часопис — XXI. — 2008. — № 11—12. — С. 3—7.

Beer M., Nohria N. Resolving the Tension between Theories E and O of Change / Breaking the Code of Change. — Harvard Business School Press, Boston, 2000.

Meyhew Ed. Organizational Change Processes / Ed Meyhew // Jones Brenda B. The NTL handbook of organization development and change: principles, practices,and perspectives. – San Francisco : Pfeiffer, 2006 – P. 104–120.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05